Personvernerklæring

For Lillestrøm Delta og tilhørende forvaltningsselskaper

Ditt personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om våre leietakere. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldene lovgivning. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som leietaker eller ansatt hos leietaker.

Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene og hvilke rettigheter du har som er registrert hos oss.

Hvem er behandlingsansvarlig

Lillestrøm Delta er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med hvert forvaltningsselskap sin virksomhetsutøvelse, og er underlagt personvernregelverket.

Vår behandling av personopplysninger

Det behandles personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Utleie av næringseiendom

I forbindelse med utleie av næringseiendom er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon (mailadresse og telefonnummer) til kontaktpersoner hos leietaker.

Innsamlingen, lagringen og bruken av dette baseres på vår berettigede interesse i å administrere leieforholdet, oppfylle leieavtalen og holde kontakten med våre leietagere.

  • Drift av våre eiendommer

For å kunne drifte utleie av lokaler er det nødvendig å behandle personopplysninger knyttet til kontaktpersoner hos leietagere/kunder/leverandører, herunder deres navn, mail-adresse og telefonnummer.

  • Sikkerhet rundt våre eiendommer

For ivaretakelse av eiendom og sikkerhet til de som ferdes på eiendommene kameraovervåkes spesielt utsatte områder på den enkelte eiendom.

I den forbindelse behandles det videobilder av personer som har beveget seg i kameraovervåkede soner.

Vi forholder oss til lovgivningen fra Datatilsynet.

  • Adgangskontroll

På noen av eiendommene er det installert adgangskontroll, og i den forbindelse behandles følgende personopplysninger om de som arbeider i bygget: Navn og inn- og utpasseringer. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å sikre at kun ansatte eller de som til enhver tid skal ha tilgang får tilgang til avlåste områder, samt å vite hvem som befinner deg i våre lokaler av sikkerhetsmessige grunner.

  • Facebook, Instagram, LinkedIn og finn.no

Vi bruker Facebook, Instagram, LinkedIn og finn.no i vår markedsføring, og der baserer vi oss på at kontaktpersoner frivillig melder seg inn for å motta informasjon om eiendommer Lillestrøm Delta forvalter og ansatte i Lillestrøm Delta sin arbeidshverdag.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

 

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I enkelte tilfeller vil vi likevel lagre personopplysningene for en lengre periode, for eksempel for å etterleve våre rettslige forpliktelser.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

 

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskaper som leverandører av våre IT-løsninger i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet

 

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet og tilgjengelighet.

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Lillestrøm Delta AS sine retningslinjer og rutiner for personvern.

Bruk av databehandlere

 

Lillestrøm Delta AS eller det enkelte tilhørende forvaltningsselskap inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

 

Personopplysninger som behandles av Lillestrøm Delta AS lagres på servere i Norge, og land i EU/EØS.

Rettigheter

 

Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Før du sender Datatilsynet en klage oppfordrer vi deg å ta kontakt med oss, slik at vi kan forsøke å løse situasjonen sammen.

Kontaktinformasjon

 

Dersom du har spørsmål knyttet til personvern kan du kontakte post@lillestromdelta.no eller telefon 400 02 797